Samfund

Aarhus Havn, høringssvar 2024

Høringssvar vedr. udvidelse af Aarhus Havn, Højbjerg d. 30. maj 2024.

Vi er imod havneudvidelsen, fordi:

1) Havnen IKKE har gennemført nogen analyse af optimeringspotentiale af den eksisterende havn.

2) Der er ikke taget højde for Mærsks stop for anløb af mainliner.

3) Der er ikke taget højde for væsentligt mindre behov for havnen foranlediget af, at DLG 1/5-23 flyttede deres trafik til Skærbæk.

4) Der er ikke gjort noget ved andelen af tomme containere.  4 ud af 10 containere på Aarhus Havn er tomme, dvs. det er ikke aktiv havn, men oplagsplads for tomme containere.

5) Havnen har en alt for belastende politik omkring opbevaring af tomme containere. Aarhus Havn tilbyder 4 dage gratis (mere end Hamborg og Bremer Haven), og derefter til meget lavere pris end nævnte havne. Container ejerne bruger derfor havnen som lager og oplagringsplads. JYSK vil fx nok tage deres containere hjem, hvis de skulle betale for oplagringen. En anden politik vil reducere pladsbehovet på havnen.

6) Havnens prognose baseres på forældede og for høje tal. Containertrafikken er faldet 11 % i 2023 og godsomsætning er faldet med 6 ½ % i 2023.  

7) Pga. geopolitiske spændinger kan der forventes mindre handel med Kina og Taiwan fremover, idet store virksomheder tager produktionen hjem til Europa. Havnen estimerer for højt.  Vi har skrevet om ændring af forsyningsveje i dette indlæg https://www.cxo2.dk/laering-af-forsyningsproblemerne/

8) Det er dårligt for klimaet at bygge en kæmpe havn i stedet for at effektivisere den eksisterende.

9) Risikoen for overinvestering og urealistiske behovsprognoser kan føre kommunen i økonomisk uføre, – vi har set flere danske havne i alvorlige økonomiske problemer allerede.

10) Der bør laves en national havnestrategi der kan tilpasse havneudvidelser til et nationalt samlet behov. Det er for plads, klimabelastning og økonomi ikke acceptabelt, at havnene konkurrerer med hinanden og indretter tilsammen voldsom overkapacitet.

11) Trafikforholdene i Århus Syd og Midtby, ud til og inkl. ringgaderne, er allerede meget vanskelige, og 29 års anlægsarbejde og den undervejs stigende trafik til havnen kan byen simpelthen ikke kapere.

Vedr klapning / dumping af jord i Aarhus bugten

12) Det er ikke tilstrækkeligt undersøgt og dokumenteret, hvilken påvirkning klapningen/dumpningen af materiale fra havneprojektet kan påvirke kysterne på Syddjurs kyster og Aarhus bugten, herunder badestrandene. Syddjurs er meget afhængig af turisme, og klapningen vil både faktuelt og følelsesmæssigt holde danske og ikke mindst tyske turister væk.

13) Klapning af jord vil betyde, at bundflora, fauna og levesteder ødelægges, bl.a. pga. indholdet af  Miljø-forurenende stoffer. Klapning vil frigive næringssalte og evt. MFS, hvilket bl.a. fremmer algeproduktion med øgning af iltsvind. Klapningen vil sprede 2,5 tons bly, 63 kg cadmium og 23 kg kviksølv midt i et område, hvor der fiskes.   Projektet vil forringe den eksisterende miljøtilstand og tilmed stå i vejen for opfyldelse af de fastsatte miljømål, med henvisning til miljømål for DK, EU og FN´s -verdensmål.

14) Klapningen vil betyde, at fisk og andre havdyr forsvinder og bundflora ødelægges. Havområderne er blandt de få og vigtigste leveområder for fisk i indre farvande. Det vil medføre stor negativ påvirkning af levemulighederne for fiskeyngel samt lyst- og erhvervsfiskeri

15) Klapning vil frigive næringssalte og MFS, hvilket bl.a. fremmer algeproduktion med risiko for iltsvind. Klapningen vil sprede 2,5 tons bly, 63 kg cadmium og 23 kg kviksølv midt i et område, hvor der fiskes. Klapningen vil betyde, at fisk og marsvin flygter. Havområderne omkring Yderflak 2 er blandt de få og vigtigste leveområder for fisk i indre farvande. Klapning med Miljø-forurenende stoffer vil betyde, at bundflora, fauna og fisk og havdyrs levesteder ødelægges.

Læs tidligere høringssvar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *