Udbygning af Aarhus Havn

Høringssvar vedr. udvidelse af Aarhus Havn                         Højbjerg d. 2. marts 2022

Vi gør hermed indsigelse mod forslaget om udvidelse af Århus Havn, grundlæggende fordi den planlagte udvidelse af Aarhus Havn ikke skaber værdi, der modsvarer ødelæggelsen af miljøet i og omkring Aarhus Bugten, og fordi projektet er baseret på estimater, der er meget mangelfulde.  Indsigelsen er herunder begrundet i 12 detail-indsigelser.

Over-estimering

 1. Den fremtidige erhvervsudvikling i Østjylland er groft overestimeret og hermed ses et overestimeret behov for havneudvidelsen. Estimering skal ikke baseres på simpel ekstrapolering fra de seneste års udvikling, men skal vurderes ud fra en seriøs og faglig vurdering af udvikling. Og det skal ikke udføres af en rådgivende ingeniører men med inddragelse af fremtidsforskere, Århus Universitet Business afdeling og de forskellige handels- og industrisektorer.

 2. Det er uacceptabelt, at der ikke til borgere (og Byråd) fremlægges flere alternativer for udbygning af havnen. Man har f.eks. ikke beskrevet, om ikke de eksisterende Pier kunne forlænges, hvormed containerterminalen netop kunne gøres større uden at flytte den tværs over færgevejen.

 3. Havnen tager afsæt i en masse ikke beskrevne luftkasteller af virksomheder, der tænkes at ville leje de nye arealer. På hvilket grundlag?  De ikke havnerelaterede virksomheder skal først væk. Og de anvendelser, der ikke behøver at lægge nær havn og bymidte, bør flyttes væk fra byen og ud til motorvejen. Vi imødeser en meget grundig analyse af behovet frem for postulater, som i det foreliggende oplæg.

Aarhus Havns fejlvurdering

 1. Havnen har ikke dokumenteret et udvidelsesbehov i den foreslåede størrelse.  I vurderingen får man indtryk af at containertrafikken er vigtigste argument, men set i forhold til udvidelse og nuværende areal, udgør containerudvidelsen en begrænset del, men overdisponeres i præsentationen. Der skal fyldestgørende og ærlig dokumentation på bordet.

 2. På tegninger er containerhavn på begge sider af færgeterminalen. Vi tror ikke på det er den reelle hensigt, for intern logistik og transport af containere er ikke forenelig med vejen til færgen, som for nylig er anlagt. Der må altså være overvejelser desangående, der ikke er offentliggjort. Vi tror hensigter er skjulte her, og containerhavnes behov er overeksponeret.

 3. Siden 2020 er handelen via e-shops world-wide eksploderet, og de mange og stærkt stigende antal leveringer kommer i stor grad IKKE via Århus havn, men pakkes færdig til kunden andre steder i DK og EU. Det reducerer trafikken på havnen og især containertrafik. Trends og logistikudvikling over de næste 25 år skal beskrives og inddrages.
  Dokumentation: https://www.cxo2.dk/corona-nethandel-med-vindere-og-tabere/

 4. Forsyningskrisen 2021/2022 har medført en accelererende tendens til at producenter tager produktionen hjem fra Østen, for at være mindre afhængig af langvejs containertransport, der konstant i 2020-2022 har fejlet pga. Suez, Corona lukkede havne, strejker etc. Derfor er mange producenter ved at gøre sig mindre afhængig af containertransport, så havnens estimat er fejlagtigt. Man har i havnens begrundelser overhovedet ikke tænkt denne udvikling ind . Dokumentation: https://www.cxo2.dk/de-globale-forsyningsproblemer/ og https://www.cxo2.dk/aarsagen-til-forsyningskrisen/ .

Miljø og natur

 1. Vi ønsker ikke udsyn til bugten ødelægges af det foreliggende forslag. Århus skal være en attraktiv by langs bugten og kysten fra Tangkrogen til Varna skal bevares rekreativ, – ikke mindst da hele havnefronten fra Tangkrogen til Risskov er ødelagt som rekreativt område, med beton og uden udsyn og  nok tilgængelig. Byen er til borgerne. Byen er til turister og gæster. Byen skal ikke udvikles på havnes præmisser, – havnen er bare en af mange virksomheder i byen. (PS. Det er ikke snæversynet, – vi har ikke selv udsyn til havnen fra vores bolig)

 2. Og oplægget indeholder IKKE beregning af, at bugten sander til fra den påtænkte ydermole og ind til Tangkrogen. Det er almen viden, også i Kystinspektoratet, at bag ved moler og høfder aflejres sand. Det område som Kommunen engang IKKE har godkendt fyldt op ved Tangkrogen, får man nu fyldt op uden aktivt at beslutte det.  Der skal laves en analyse af Kystinspektoratet for Tangkrogens udvikling, hvis dette projekt gennemførtes.

 3. Vi mener at biodiversiteten ødelægges af dette projekt. Der argumenteres med, at der vil vokse et enormt biodiversitet op i den nye mole (stenrev). Det er jo netop bevis på, at et det nuværende ødelægges ved at fjerne og indkapsle de nuværende moler. Så oplægget fremmer ikke biodiversitet. Det ødelægger det.

Beslutnings kompetence og inhabilitet

 1. Det er tankevækkende, at byens borgmester, Jacob Bundsgaard, også er formand for bestyrelsen i Aarhus Havn. Jacob er inhabil i denne proces, da han som folkevalgt skal sikre byens bedste udvikling i trit med borgerne og som formand for havnen uden hensyn til førstnævnte skal sikre havnens tarv. Disse to mål kan ikke håndteres af samme person. Jacob er i miskrediterer den folkevalgte opgave.

 2. Vi mener man misbruger McKinsey, idet den beskriver 4 scenarier, men kun et af dem anvendes. Når rapporten anvendes som argumentation, bør alle 4 scenarier fremlægges i indstillingen.

Yderligere betragtninger

Containere skal sejle og køre, – de skal ikke stå på havnen

Når man går en tur dernede på havnen, ses rod mange steder, herunder aktiviteter og materialer, der ikke har med havnedrift at gøre. Og der står stabler af containere, der er rustne og garanteret ikke bruges mere. En oprydning bør ske før havnen estimerer pladsbehov!

Færgevejen næppe igennem containerhavnen

Hvordan kan samme politiske- og havneledelse etablere færgehavnen MIDT I containerterminalen, og så BAGEFTER sige de har for lidt plads? Og hvordan kam man drive havn med en færgevej ned ind midt igennem. Hvis det betyder al containerhavn skal være i udvidelsen, hvad skal havnearealet, der nu er containerhavn, så anvendes til fremover? Er der ikke beskrevne politiske planer om (eller havnens frasalg af arealer til) mere tæt boligbyggeri?

Konklusion

På baggrund af ovenstående indstiller vi, at hele det fremlagte forslag forkastes, og at Byrådet forlanger et helt nyt og bedre begrundet forslag, som tillige indeholder if-then-else analyser og SWOT analyser for flere løsningsmuligheder.

Charlotte Kæmpe og Ivan Munk
Holmevej 150
8270 Højbjerg