Natomolen

NATO-molens fremtid

I dette indlæg er der først lidt historie om snart 10 år gamle projektoplæg om NATO-molens anvendelse. Derefter lidt om turiske, anvendelse og fredning.

Der kan indrettes et unikt oplevelsesprodukt omkring NATO-molen med både naturoplevelser og historieformidling, som indeholder store muligheder, når de fysiske rammer løftes. Syddjurs Kommune kan få en unik seværdighed og et unikt område for naturoplevelser. NATO-molens fremtid kan komme i top 3 af seværdigheder og oplevelsessteder i Syddjurs. Og det handler om natur, bæredygtighed, biodiversitet og turisme.

NATO-molen er både en historisk NATO installation og en rekreativt værdifuld ting for hele Danmarks historie og turisme og en væsentlig seværdighed i Syddjurs Kommune. Med andre ord i hele Djurslands, – og i hele Danmarks, interesse. Der er stor interesse for NATO-molen fra hele landet, ja faktisk også fra norske og tyske turister, som en turistmæssig installation, den har kæmpe historisk, natur, social og rekreativ betydning.

Visionerne har ulmet i mange år

I en RealDania projektplan helt tilbage i 2014 står der: ”Det kan blive et oplevelsesprodukt omkring NATO-molen med både naturoplevelser og historieformidling, som allerede nu er velbesøgt, men det indeholder store muligheder, når de fysiske rammer løftes. Med en yderligere udbygning af oplevelsesproduktet vil der tiltrækkes yderligere omsætning i området.Nato-molen tilbyder en unik mulighed for at betragte kystlandskabet omkring Ebeltoft Vig med fantastisk udsigt til blandt andet Mols Bjerge, Ebeltoft By og Eigil Fishers Ferieby.

Potentialet af NATO-molen som oplevelsesplads har vist sig at være stort. Mange tusinde besøger allerede nu molen om sommeren, – nogle for at nyde molen som promenade og rekreativt område, og endnu flere for at bruge molen til aktiviteter. Vi er overbeviste om potentialet på dette sted. Målet er at udvikle faciliteter og aktiviteter ved NATO-molen, ligesom det skal sikres, at NATO-molen fremad kan besejles med lystbåde og dermed give mulighed for flere vandbaserede aktiviteter i området
.”

Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Syddjurs Kommune orienterede i 2014:Så er 3 års samarbejde om åbning af Nato-molen endt med, at turister og sommerhusgæster igen kan betræde det flotte udsigtspunkt. Her kan både Ebeltoft Vig, Samsø, Tunø og Mols Bjerge med Helgenæs i baggrunden ses meget tydeligt og blive en enestående synsoplevelse. Her kan opleves solnedgang og solopgang. Grundejerforeningen Femmøller Strand har sørget for lovbefalet redningsudstyr, og Syddjurs Kommune stiller bænke og affaldsbeholdere op på molen.

Historisk turisme

I mange turist informationer for Djursland fremhæves NATO-molen allerede i dag. F.eks. har VisitEbeltoft nævnt den under ”seværdigheder man skal se” og på TripAdvisor er den hele Djurslands seværdighed nr. 20. På Koldkrigs-sider på nettet omtales molen som ”den militære rørledning NEPS-linjens mest synlige del”. NATO-molen tjener som rekreativ spot og historisk monument.

Skoler og historisk interesserede borgere besøger molen og forholder sig til historien, ja selv Ældreforeningen arrangerede for nyligt en historisk handicap-scooter tur til NATO-molen. A pro pos handicap, så er NATO-molen eneste sted i Syddjurs, hvor handicappede kan og i stort omfang allerede dyrker lystfiskeri fra rullestol eller handicap-køretøjer.

Molen anvendes allerede af mange

Lokale og beboere fra hele Jylland besøger molen, enten for at kigge, bade, dykke eller fiske. Der er rigtigt mange, der går tur eller motionsløber på molen. Der er mange der sidder på bænkene og nyder udsigten. Turister, der lejer sommerhus fisker fra molen, – man møder tyskere, der lejer sommerhus i området alene af den grund. Der er mange af disse anvendelser, der som afledt effekt skaber omsætning i Syddjurs. Man køber benzin, agn, proviantering, restaurantbesøg eller kobler besøget sammen med en tur på Fregatten.

NATO-molen er, som den lokale turistorganisation har beskrevet, et udflugtsmål. Det er derfor nødvendigt, at turismens tænkes ind i NATO-molens fremtid. Politikerne har også for få år siden slået fast, at faciliteterne skal forblive tilgængelige, – se bl.a. TV2 omtalen “mole skal forblive åben“.

Vi har i flere tidligere dokumenter beskrevet den nuværende anvendelse, hvor vi har talt over 250 mennesker anvende molen på en dag. Udover at man kan se her, at Søværnet stadig anvender NATO-molen, har vi i dokumentet “Notat om Nato-molen” beskrevet 17 forskellige typer af anvendelse af NATO-molen i dag.

Fredet område

Molen er en del af en fredet strand. Fredningen Ebeltoft Vig danner et 8 kilometer langt bånd langs kysten nedenfor Mols Bjerge over Femmøller Strand til Ebeltoft Havn.  NATO-molen er i praksis en del af fredningen. Den nævnes to gange i fredningsbeskrivesen, både under Kulturhistorie og under Seværdigheder.

På https://www.fredninger.dk/fredning/ebeltoft-vig/nævnes ifm. fredningen, at ”af kulturhistoriske seværdigheder kan nævnes NATO-molen umiddelbart øst for Femmøller Strand.” Molen må i dag antages at være en del af fredningen. Naturfredningsforeningen skriver også ifm. fredningen, at Nato-molen “benyttes ivrigt af lystfiskere og dykkere”.

Fredningen er vedtaget efter at molen blev bygget, og molen fremhæves meget tydeligt i fredningsbestemmelsen. Så nedrykning vil være brud på fredningen, og vil klart blive indstævnet hvis det sker. Det er faktisk dobbelt lås, for – hvis nu – molen blev nedrevet, ville stranden være fredet, så enhver form for ny bade/både bro vil også stride mod fredningen.

NATO-molen i fremtiden

Vi har siden 2021 lagt op til et samarbejde om Nato-molens anvendelse i fremtiden. Vi har også været i dialog med fonde, som ser Syddjurs Kommunes anmodning til Forsvaret om nedrivning som en show-stopper. Men hvis den beslutning sættes på pause, er velvillighed til at gå ind i et projekt. Fond midlerne er af en sådan art, at man ikke skal komme med et færdigt projekt, men invitere til et samarbejde om udarbejde fælles vision og løsning, – interessenter som Foreningen NATO-molen, Nationalparken, kommunen, turisterhvervet og Forsvaret.

Molen på kort sigt

Der bør som nævnt etableres et samarbejde mellem kommune, forsvar og interesseorganisationerne om visioner for molen og en kommende indretning og driftsmodel. Mens der arbejdes med planerne, og mens man professionelt samarbejde med fondene, kan der på den helt korte bane laves nogle simple forbedringer, der gavner beboerne i molens nærhed. Det kunne f.eks. være:

 • De periodiske lugtgener kan nemt og billigt fjernes som beskrevet i tidligere dokumenter.
 • Affaldsspande på molen er små og ikke egnet til blæsevejr. Det kan Syddjurs Kommune nok ordne.
 • Opstilling af bord/bænke sæt, så lokale og turister kan spise deres picnic på molen
 • Opsætning af ordensregler
 • Molens vedbliver med at fungere som et rev til glæde for biodiversitet og sjældne arter.
 • P-pladsen passer ikke til den store og brede anvendelse af molen. P-pladsen anvendes også i stort omfang af badegæster på stranden. Bevoksning af vilde roser tager noget af pladsen. Desuden har en entreprenør i et helt år brugt p-pladsen som oplagsplads. Der kan nok nemt ryddes op, så der bliver lidt flere pladser og ser bedre ud.

Molens fremtid på den længere bane

Foreningen NATO-molen skal i samarbejde med Syddjurs Kommune, Forsvarets Ejendomsstyrelse, Kystinspektorat og interesseorganisationerne finde frem til et aftalegrundlag, der omfatter, at NATO aflyser nedrivningen. Og det skal igangsætte en udviklingsplan, hvor interessenternes ønsker forenes, så vi kan bevare molen som en unik naturoplevelse. Med den visionsplan i hånden skal vi i konkret dialog med fonde og sponsorer, som helt klart skal inddrages tidligt i projektarbejdet.

Fordelene ved denne beslutning er mangfoldige:

 • NATO kan evt. helt eller delvis slippe for nedrivning og overdrage molen til en fond.
 • Man slipper for en forhastet nedrivning i 2022, hvor VVM og ovenstående manglende sonderinger lyser i neon.
 • Man slipper for re-etablering af stranden efter nedrivning.
 • Når lugtgener er fjernet ved ændring af indsøen, bliver det muligt for lokale sejlbåde at lægge til ved molens inderside.
 • Der kan laves en bade/udsprings platform på siden af molen.
 • Man ødelægger ikke vigtig biodiversitet og yngleplads for truede fisk og bløddyr, og kommer ikke i konflikt med FN´s verdensmål
 • Man kan tænke klimasikring af strandene ind i projektet
 • Det skal undersøges, om den yderste stykke af molen for overskuelig økonomi laves om
 • Man skal undersøge, om det yderste af molen kan rykkes ned, og den stenrev og den inderste del af betonkonstruktionen (som er hul) kan fyldes op og stå som en holdbar konstruktion i mindst 50 år mere. Her kommer fiskeplatform og småbåds anløbsbro ind i billedet.

Men disse idéer skal drøftes indgående i det nævnte projektsamarbejde, så vi sammen står med det rigtige innovative og bæredygtige projekt.

Vi skal håndtere det som et fælles projekt

Et projekt skal i løbet af 2022/2023 således afdække, hvordan det er muligt, – og for færre penge end nedrivning, at indrette og vedligeholde molen. det kan støttes økonomisk af en række fonde, – og NATO kan jo bidrage med nogle af de midler de sparer ved ikke at skulle nedrive og bortskaffe molen. Vedligehold skal ses i forhold til anvendelsen, – når Forsvaret ikke skal bruge den til fortøjning af forsvarets skibe, er kravene væsentlig mindre.

Flere medlemmer af Foreningen NATO-molen er allerede – bare til inspiration – ved på egen hånd at tegne mulige løsninger for fortsat anvendelse af NATO-molen, både som historisk monument og som et natur aktivitetscenter. Der skal jo være gode badefaciliteter, plads til mange lystfiskere, udstillingstavler om molen i den kolde krig, bænke og picnic-pladser, så lokale og turister kan sidde ned og drikke kaffe.

Depotområdet kan tænkes ind

I foreningens arbejde har vi ikke forholdt os ret meget til installationerne inde i Handrup bakker, som uhindret af ovenstående kan fjernes. Men det er værd at undersøge, om anvendelsen af de arealer kan tænkes sammen med molen som et samlet natur og aktivitets tilbud. Det vil være oplagt, at aktivitetscenter og udstillingsbygning vil kunne danne sammenhæng til oplevelserne på selve molen.

Udover aktiviteter, strand og natur skal fortælles om den kolde krig og NATO-molens historie, som en del af NEPS linjen. Vi har bl.a. været i dialog med BangsBo Kystmuseum, som i øjeblikket har en stor udstilling om NEPS linjen, som NATO-molen er en del af.  Den udstilling kunne man sagtens forestille sig flyttet permanent til en barak i området, hvor oliedepoterne skal fjernes.

Bolden ligger ved Syddjurs Kommune

Miljøministeriet, Kystinspektoratet og Forsvaret peger alle på, at det er Syddjurs Kommune, der skal tage beslutningen. Dels fordi de er myndighed på det meste af området, dels fordi Forsvaret skriftligt har erklæret, at de vil nedrive molen fordi Ebeltoft Kommune har bedt om det. Forsvaret har endda skrevet i 2021, at de forventer at Syddjurs Kommune inddrager alle interessenter og undersøger alle muligheder.

Det handler om store rekreative muligheder og værdier. Og det handler om at etablere en løsning baseret på fondsstøtte, så kommunen hverken skal hænge på etablering eller drift. Og allerførst handler det om at få beslutningen om nedrivningen sat i bero, mens et projekt kan beskrives sammen med parter og fonde. Foreningen NATO-molen har foreslået, hvorledes organisationen kan etableres med styregruppe, fundraising gruppe, projektgruppe og driftsgruppe.

Og interessen er stor. Vores arbejde er omtalt i over 20 forskellige Facebook grupper, har været i TV en del gange og i pressen mere end 30-40 gange. Interessen ses også af etableringen af Foreningen NATO-molen samt Facebook gruppen Bevar NATO-molen, der har 800 medlemmer og Kystfiskeri Djursland med 1.700 medlemmer.

Læs her om andre mole projekter med fondsstøtte.

Læs om molens store værdi for biodiversitet er beskrevet i dette dokument .

Se også gruppen Bevar Nato-molen, en gruppe på Facebook med 800 medlemmer, og Konsekvenser ved nedrivning.

16/11-2022