Natomolen

Op i 2 politiske udvalg

Herunder først foreningens brev til Syddjurs kommune og nedenfor referat fra behandlingen i de to udvalg.

13/11-2022
Til Erhvervs- og Planudvalget
Kasper Kolstrup Møller, Ole S. Hansen, Jan Fischer, Laila Sortland og Jørgen Ivar Brus Mikkelsen

Til Natur, Teknik og Miljøudvalget
Kim Lykke Jensen, Jørn Ivar Brus Mikkelsen, Bjørn Jensen, Anita Søholm og Niels Peter Mortensen

NATO-molen, sag 174, journal 22/27562 og 18/22077

Vi er orienteret om, at ovenstående udvalg har emnet NATO-molen til behandling, bl.a. på baggrund af en indstilling fra Direktøren for Udvikling og Kultur. Vi er orienteret om, at Natur, Teknik og Miljøudvalget holder møde d. 15/11 og at Erhvervs- og Planudvalget holder møde d. 16/11. Vi vil derfor gerne bidrage med information til drøftelserne. Vi beklager den meget sene fremsendelse ift. møderne, men vi er først nu blevet bekendt med disse.

Det handler om store rekreative muligheder og værdier. Og det handler om at etablere en løsning baseret på fondsstøtte, så kommunen hverken skal hænge på etablering eller drift. Og allerførst handler det om at få beslutningen om nedrivningen sat i bero, mens et projekt kan beskrives sammen med parter og fonde.

Det kan blive et oplevelsesprodukt omkring NATO-molen med både naturoplevelser og historieformidling, som allerede er velbesøgt, men indeholder store muligheder, når de fysiske rammer løftes. Allerede tilbage i 2014 skrev RealDania i en projektplan ”Oplevelsesproduktet omkring NATO-molen og Naturformidlingsstationen har vist sig at tiltrække nye og flere gæster til Djursland. Med en yderligere udbygning af oplevelsesproduktet vil der tiltrækkes yderligere kvalitetsbevidste kundegrupper og øget omsætning i området.”

Unik seværdighed

Syddjurs Kommune kan få en unik seværdighed og et unikt område for naturoplevelser kun overgået af Maltfabrikken. Vore estimater viser, at anvendelse og besøgstal vil blive højere end til Glasmuseet eller Naturcentrene.

Vi har længe været i dialog med museer, foreninger, Forsvaret, Miljøministeriet, Kulturministeriet og Nord- og Syddjurs Kommune. Senest skrev vi d. 12/9/2022 (link) til borgmester og kommunaldirektør. Vi indledte med ”Vi henvender os til jer igen for at få stoppet nedrivningsforberedelserne af Nato-molen for lige nu. Vi mener, at der er behov for mere tid for at skabe det nødvendige grundlag for en beslutning. Som I ved, så arbejder vi på at skabe et unikt miljø ved Ebeltoft Vig for både lokale, sejlere, lystfiskere og dykkere, men også for vore mange turister, der anvender molen i stor stil. Derfor beder vi om timeout og en dialog med kommunen om de fremtidige muligheder”. Til slut linkede vi til en stor beskrivelse af miljøet omkring molen (link).

Det er store interesser og store naturværdier vi taler om, – både turisme, naturoplevelser, biodiversitet, sport og historie, – vi har også tidligere beskrevet sammenhængen til FN´s verdensmål (link).

Det skal ikke være kommunen, der ejer og betaler

Vi har igennem hele forløbet argumenteret for, at det ikke er et kommunal anlægsbudget, der skal i spil, – det er kommunens initiativ og velvilje vi søger. Vi kan i samarbejde med Kommunen, Turisterhvervet, Museer,  Koldkrigsforening og foreninger (lokalbefolkningen, lystfiskere, dykkere samt fonde  udarbejde et projekt for indretning og anvendelse, der kan finansieres af fondsmidler. Lad os her nøjes med en kort beskrivelse af sammenlignelige projekter (link).

Organisatorisk 

Vi forestiller os en forening med en bestyrelse, hvor hver interessent organisation får plads, f.eks. Foreningen NATO-molen, Syddjurs Kommune, Visit Østjylland, Museum Østjylland, Nationalparken og Kold Krigs foreningen samt dykker og Lystfiskerforening. Såvel kommunen som medlemmer af foreningen NATO-molen har erfaring i opbygning af styregruppe, projektgruppe og driftsprojekt fra andre fonds projekter.

Hele området kan tænkes ind

I foreningens arbejde har vi ikke forholdt sig ret meget til installationerne inde i Handrup bakker, som uhindret af ovenstående kan fjernes. Men det er værd at undersøge, om anvendelsen af de arealer kan tænkes sammen med molen som et samlet natur og aktivitets tilbud. Det vil være oplagt, at aktivitetscenter og udstillingsbygning vil kunne danne sammenhæng til oplevelserne på selve molen. Vi har bl.a. været i dialog med BangsBo Kystmuseum, som i øjeblikket har en stor udstilling om NEPS linjen, som NATO-molen er en el af.  Den udstilling kunne man sagtens forestille sig flyttet til en barak i området, hvor oliedepoterne skal fjernes.

Hvordan kommer vi videre

Foreningen er en åben NGO organisation, så arkitektur og naturinteresserede medlemmer har på eget initiativ udarbejdet skitseforslag, som både er tilsendt kommunen og RealDania. De illustrerer kun nogle visioner.

Men et gennemarbejdet projekt forudsætter to ting: 1) At kommunen udtrykker sin interesse og 2) Vi ikke som vi har gjort længe står med en beslutning om nedrivning i hånden.   Når kommunen meddeler Forsvaret, at Kommunen trækker sin anmodning om nedrivning tilbage (udsætter beslutningen f.x. et år), har vi forudsætningen for et konstruktivt samarbejde parterne imellem og med fondene om et projekt. Vi imødekommer gerne, at kommunen faciliterer udviklingsarbejdet for at sikre kommunens interesser fra start.

Kommunikation

Hele processen har været præget af mangelfuld kommunikation, – lad os kun nævne:

Foreningen NATO-molen har adskillige gange anmodet om en dialog med Forvaltningen. Men ikke en eneste gang er vi inviteret ind til en drøftelse.

Museum Østjylland har udtrykt deres interesse for bevaring af NATO-molen. Men kommunen udviser ikke åbenhed for dialog, når Britt Raaberg Hjortshøj har spist dem af med et ultra kort svar ”Syddjurs kommune har alene givet tilladelse til de dele, som er på land. Nedrivningen af molen henhører under Kystdirektoratet.” Og det er jo ikke korrekt, – vi kan dokumentere, at Forsvaret vil nedrive molen ”efter anmodning fra Syddjurs kommunes borgmester“, og via aktindsigt ved vi Kystdirektoratet rolle i sagen er minimal. 

Fejl i indstillingen

I indstillingen fra forvaltningen til udvalget begår forvaltningen nogle fejl:

  • De skriver vi vil have standset nedrivningen. I første omgang ønsker vi den udsat, så et bevaringsprojekt kan beskrives.

  • De skriver, at NATO-molen gennem en længere årrække ikke har været i brug: På foreningens hjemmeside og Facebook side har vi billeddokumenteret, at Forsvaret både i 2021 og 2022 har anvendt molen til anløb flere gange. Og meget væsentligt, at molen dagligt besøges af flere hundrede lokale borgere og turister.

  • De skriver at administrationen via undersøgelser har dokumenteret bygningsværkets tilstand og estimerede omkostninger for at bringe molen i god stand igen. Vi har fået aktindsigt både hos kommunen, Kystinspektoratet og Forsvaret, og intet der viser at administrationen har undersøgt molens tilstand. Forsvaret har estimeret et beløb, men det var med henblik på at anvende molen fortsat som anløb for marines fartøjer. Det kræver naturligvis mere, end hvis den skal indrettes til naturoplevelse og turisme.

Vi ser frem til

Foreningen NATO-molen, Facebook gruppen Bevar NATO-molen , museer, foreninger, sejlere, dykkere, dykkerskolen, badegæster, lystfiskere, lokale og turister kan få unik naturoplevelse, og Ebeltoft og Syddjurs kan komme på landkortet med noget unikt. Vi ser frem til sammen med Syddjurs Kommune og de største interessenter i samarbejde med de største fonde at kunne udarbejde et projekt, der demonstrerer de store muligheder og en bæredygtigt løsning.

Vi har beskrevet mulighederne i mange indlæg på denne side, se f.eks. Molens fremtid og Notat om molen og Udsættelse af nedrivning.

Kæmpe forarbejde

Foreningen NATO-molen og folkene bag Facebook gruppen ”Bevar NATO-molen” har lagt et kæmpe arbejde i at beskrive grundlaget for en bevarelse af molen. Vi håber at I vil bruge nogle minutter på at kigge dette igennem (link).

Foreningen stiller sig gerne til rådighed for yderligere information og dialog, ligesom vi hjertens gerne deltager i et møde/foretræde.

Venlig hilsen

Foreningen NATO-molen
fmd Ivan Munk
Foreningen repræsenter 800 interesserede

Referat fra behandlingen i udvalgene

Natur, Teknik og Miljøudvalget bestående af Kim Lykke Jensen, Jørn Ivar Brus Mikkelsen, Bjørn Jensen, Anita Søholm og Niels Peter Mortensen havde det på sit møde 15/11-2022.

og

Erhvervs- og Planudvalget bestående af Kasper Kolstrup Møller, Ole S. Hansen, Jan Fischer, Laila Sortland og Jørgen Ivar Brus Mikkelsen havde det på sit møde 16/11-2022.

Syddjurs Kommunes forvaltning i form af Direktør for Udvikling og Kultur Poul Møller indstillede enslydende til begge udvalg, at tage orienteringen om Forsvarets beslutning om nedrivning af NATO-molen til efterretning. Referat fra møderne, som også var enslydende fra de to udvalg, ses herunder.

Som det ses af referatet (grøn inserat herunder) blev Poul Møllers indstilling taget til efterretning, – som vi hører det, uden nogen form for debat. Det tog således de to udvalg under et minut at kvæle alle muligheder og tilsidesætte vores dokumentation af stribevis af fejl i sagsbehandlingen.

Henvendelse fra foreningen NATO-molen, Sagsnr.: 18/22077, Sagen afgøres i: Natur-, teknik- og miljøudvalget (NTM)

Resumé
Der er fremsendt en anmodning fra foreningen NATO-molen om at få standset nedrivningen af molen.

Sagsfremstilling
Foreningen NATO-molen har fremsendt en anmodning til Syddjurs Kommune om at få standset den planlagte nedrivning af NATO-molen (Lyngsbæk Pier). Det er foreningens opfattelse at der er tale om en kommunal beslutning, som et truffet på et ikke fyldestgørende og korrekt grundlag.

Det er foreningens holdning, at molen skal bevares og indgå som et rekreativt aktiv til glæde for lokale beboere og turister.

Foreningens henvendelse er vedlagt som bilag.

Vurdering
NATO-molen blev taget i brug i 1968 og blev under den kolde krig anvendt til indskibning af brændstoffer via en pipeline til et nedgravet tankanlæg i Handrup Bakker, hvorfra der var forbindelse via pipelines til forskellige lokaliteter i Jylland.

NATO-molen har gennem en længere årrække ikke været i brug. Molens bygningsværk er ikke blevet vedligeholdt, og fremstår nu i dårlig tilstand. Administrationen har via undersøgelser dokumenteret bygningsværkets tilstand og estimerede omkostninger for at bringe molen i god stand igen.

I 2017 besluttede daværende Byråd, at man ikke ønskede at overtage molen, og at man ville anmode Forsvaret om at nedrive bygningsværket for at få genskabt den oprindelige kyststrækning. Der henvises til Byrådets beslutningsreferat fra 21. juni 2017 (vedlagt i bilag).

I 2021 meddelte Forsvarets Ejendomsstyrelse kommunen, at Forsvarsministeriet havde godkendt molens nedrivning, og har i løbet af 2022 arbejdet videre med planlægning af denne nedrivning. Administrationen har aktuelt ikke kendskab til en tidsplan for selve nedrivningsarbejdet.

Det skal bemærkes, at Forsvaret selv er myndighed for molens og tankanlæggets nedrivning. Miljøstyrelsen er myndighed for fjernelse af pipelinen og eventuelle pumpeinstallationer. Syddjurs Kommune skal som myndighed meddele tilladelse til nedrivning af pumpehuset på Stampbækvej.

Nærværende sagsfremstilling danner grundlag for det svar Administrationen fremsender til foreningen NATO-molen.

Forsvarets Ejendomsstyrelse forbereder desuden afvikling og salg arealer til oliedepot i Handrup bakker. Styrelsen har henvendt sig til Syddjurs Kommune, for at afklare kommunens interesse i at erhverve ejendommen, forud for udbud af arealerne. I den anledning har Erhvervs- og planudvalget godkendt udarbejdes et mulighedsstudie, som forventes tilvejebragt primo 2023.

Økonomi og organisatoriske konsekvenser

Nedrivningen har ingen økonomiske konsekvenser for Syddjurs Kommune, da Forsvaret afholder udgifterne med nedrivningen af NATO-molen

Indstilling

Direktøren for Udvikling og Kultur indstiller til Natur-, teknik- og miljøudvalget og Erhvervs- og planudvalget, at tage orienteringen om Forsvarets beslutning om nedrivning af NATO-molen til efterretning.

Beslutning i Natur-, teknik- og miljøudvalget (NTM) den 15-11-2022

Taget til efterretning.

Foreningen NATO-molens Facebook præsentation
Facebook gruppen Bevar NATO-molen
Facebook gruppe med over 1.700 medlemmer Kystfiskeri Djursland
Foreningens NATO-molens hjemmeside