Sommerhus-FAQ

Redskabsskur og andre småbygninger

Man skal allerførst være opmærksom på reglerne i Bygningsreglementet, når man skal bygge garage, carport, udhus, drivhus, overdækket terrasser og lignende bygninger.

Ifølge Bygningsreglementet skal alle bygninger som hovedregel placeres 2,5 meter fra skel til nabo og offentlig vej. Læs om muligheden for at komme tættere på i næste afsnit.

Hvis bygningen er placeret mere end 2,5 meter fra skel, gælder de samme begrænsninger for en carport eller et skur, som gælder for enfamiliehuse. Det betyder, at højden på bygningen højst må være 1,4 x afstanden til naboskel eller sti. F.eks. må et udhus, der ligger 2,5 meter fra skel, således være 3,5 m i højden. Læs mere om reglerne i Bygningsreglementet eller hos Bolius.

Som hovedregel må en carport eller skur ikke være nærmere end 2,5 meter fra andre bygninger. Afstanden kan dog være mindre, hvis væggen, der ligger nærmest en anden bygning, er særligt brandsikret.

Tættere end 2.5 m fra skel

Man må godt bygge en carport eller et skur tættere på skel end 2,5 meter. Men så træder en række skærpede regler i kraft.

Hvis du bygger tættere end 2,5 meter fra skel, må bygningens højde maks. være 2,5 meter. Hvis der er niveauforskel på grunden, bliver højden målt fra forskellige niveauplaner, som kommunen fastsætter. Og der må ikke være vinduer i den side, der vender ind mod skel.

Regnvand skal opfanges på egen grund. Regnvand må altså ikke løbe fra carportens tag og ned på nabogrunden.

Den samlede længde af alle bygninger i skel må højst være i alt 12 m lang. Er den placeret, så den støder op mod 2 skel, skal kun den længste side medregnes. Udhæng på bygningen, der er længere end 50 cm, medregnes til bygningens længde.

Ovennævnte gælder for helårshuse. For sommerhuse er reglen nemlig, at du ikke må bygge carport eller udhus tættere end 2,5 meter fra skel. Også her har vi balladen med sommerhuse i byzone, men vi antager, at det så er helårshus reglen der gælder, altså at man så må bygge tættere på skel, når sommerhuset ligger i byzone. Men tjek det hos kommunen.

Særligt for carport

Du skal fra kommunen have en tilladelse til at lave indkørsel fra vejen, herunder også placeringen. Måske har grundejerforeningen også regler der skal overholdes.

Særligt for anneks

I modsætning til et redskabsskur skal et anneks holdes inden for byggeretten. Det betyder, at man skal søge byggetilladelse, at det for sommerhuse skal placeres mindst 5 m fra skel, at det kun må være i én etage med maksimal taghøjde på 5 m og maksimal højde for ydervæg langs mindst én langside er 3 m.

Når byggeriet er færdigt, skal det færdigmeldes til kommunen med tekniske dokumentation. Derefter får du ibrugtagningstilladelse, og kommunen opdaterer automatisk oplysninger i BBR. Man skal altså ikke selv som for skure og carporte selv opdatere i BBR.

Vær opmærksom på, at der gælder helt andre regler, hvis det er en tilbygning til selve huset. Det vil vi ikke komme nærmere ind på her.

Måske flere regler

Udover bygningsreglementets regler, kan der være lokalplaner, grundejerforenings bestemmelser og servitutter, der kan indeholde særlige regler for, hvordan du må bygge, – f.eks. størrelse, højde, placering på grunden eller materialer, tag og farve.

Dette indlæg er en del af en FAQ for grundejerforeninger på https://ivanmunk.dk/grundejer/ Disse FAQ er skrevet af Ivan Munk, de fleste for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Syddjurs eller i medlemsbladet for grundejerforeningen Ebeltoft Nord.

Disclaimer
Se også blog om IT og ledelse på www.CxO2.dk/blog